GİZLİLİK İLKELERİ

İşbu Gizlilik İlkeleri, üyelik sözleşmesinin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçasıdır. www.adalethanim.com internetsitesinde yer alan internet tarayıcıları ve aktif internet bağlantısıüzerinden çalıştırılabilen yapay zekâ bazlı hukuk veri tabanı hizmetinin (“Adalet Hanım”) sağlayıcısı AISOLT Yapay Zekâ Teknolojileri A.Ş. (AI-SOLT). (“Sağlayıcı”) olarak, Adalet Hanım’ı kullanan kullanıcıların (“Kullanıcı”) gizliliğini korumak temel hedeflerimizden biridir. Bu amaçla, Adalet Hanım Gizlilik İlkeleri (“Gizlilik İlkeleri”), Kullanıcının kişisel verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat ile uyumlu bir şekilde işlenmesi ve Kullanıcının veri işleme konusunda bilgilendirmesi için hazırlanmıştır. Ayrıca, Adalet Hanım Çerez İlkeleri de (“Çerez İlkeleri”) işbu Gizlilik İlkeleri’nin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Adalet Hanım, işbu Gizlilik İlkeleri’ni KVKK ve yürürlükteki diğer mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Mevzuatta değişikliklerin olması halinde işbu Gizlilik İlkeleri’ni yeni mevzuata uygun olarak güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de Adalet Hanım üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz. Bu kapsamda, Adalet Hanım’ı sürekli kullanımınız Gizlilik İlkeleri’ndeki değişikliklere onay verdiğinizi göstermektedir.

Bu Gizlilik İlkeleri sadece Adalet Hanım için geçerlidir ve üçüncü taraflara ait internet siteleri kapsam dışındadır. Sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz diğer internet sitelerine ait bağlantılar (link) verebiliriz. Ancak, internetin doğası gereği, bu internet sitelerinin gizlilik standartlarını garanti edememekteyiz. Adalet Hanım dışındaki platformların içeriğinden dolayı sorumluluk kabul edememekteyiz. Diğer web sitelerine ait linklere bastığınızda, söz konusu web sitesinin gizlilik beyanlarını okumanızı öneririz.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KAPSAMI

Aşağıda Adalet Hanım tarafından işlenebilecek ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu konusunda açıklama yapılmaktadır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik İlkeleri kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 (a) Kullanıcının Kimlik Bilgileri

 (b) Kullanıcının İletişim Bilgileri

 (c) Kullanıcının Kullanıcı Bilgileri

 (d) Kullanıcının Kullanıcı İşlem Bilgileri

 (e) Kullanıcının İşlem Güvenliği Bilgileri

 (f) Kullanıcının Finansal Bilgileri (Bu bilgilerden kredi kartı bilgilerinizi sistemimizde ya da başka bir ortamda kesinlikle saklamıyoruz)

 (g) Kullanıcının Pazarlama Bilgileri

 (h) Kullanıcının Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgileri

Kişisel veriler, toplulaştırılmış olan veriler ile anonim hale getirilmiş olan verileri, gerçek kişilere ait olmayan veya belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait olmayan istatistiki veriler gibi bilgileri içermemektedir. Bu verilere ilişkin faaliyetler işbu Gizlilik İlkeleri’ne tabi olmaksızın gerçekleştirecektir.

2.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Adalet Hanım, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlar ile kullanabilecektir:

 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması;
 • Kullanıcının Adalet Hanım üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması;
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Adalet Hanım’ın işleyişinin iyileştirilmesi; 
 • Bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları da dahil olmak üzere Adalet Hanım tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıyı faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; 
 • Ürün ve hizmetlerin Kullanıcının beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kullanıcıya önerilmesi ve tanıtılması, özel promosyon önerilerinin oluşturulması; 
 • Adalet Hanım tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin ve/veya iş stratejilerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; 
 • Adalet Hanım ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini; 
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu kurumlarına bilgi verebilmek;
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek;

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir. Adalet Hanım, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verileri veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak Kullanıcının kişisel verilerini/özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu doğrultuda Adalet Hanım kişisel verileri 2. Bölümde belirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarabilecektir:

 • Kişisel kullanıcının açık rızası var ise,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kullanıcının veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kullanıcı fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Kişisel veriler, kullanıcı tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Adalet Hanım’ın meşru menfaatlerinin korunması ve/veya hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 1. KULLANICININ HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Kullanıcı;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

(c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme;

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcı olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, talebiniz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, tarafımızca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza/haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizi;

AI-SoltYapay Zeka Teknolojileri A.Ş. Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower 12 322 Şişli/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya yazılı talebinizi [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

ÇEREZ İLKELERİ

İşbu Adalet Hanım Çerez İlkeleri (“Çerez İlkeleri”) Gizlilik İlkeleri’nin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Çoğu internet sitesinde olduğu gibi, Adalet Hanım içerisinde, kullanıcıya kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla çerezler kullanılabilmektedir.

Adalet Hanım, işbu Çerez İlkeleri’ni Adalet Hanım’da hangi çerezlerin kullanıldığını ve Kullanıcının bu konudaki seçimini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

 1. ÇEREZ (COOKIE) TANIMI

Çerezler, kullanıcının sabit diskinde geçici olarak kaydedilen ve kullanıcının Adalet Hanım’ı bir sonraki ziyaretinde, Adalet Hanım’ın kullanıcının bilgisayarını tanımasını sağlayan küçük dosyalardır. Çerezler, kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle kullanıcı aynı internet sitesini ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler sadece Adalet Hanım’ı ilgilendiren bilgileri toplamak için kullanır.

 1. ADALET HANIM’DA KULLANILAN ÇEREZLER

Çerezleri, analitik / performans, işlevsel amaçlar ve sitemizin güvenli alanlarına erişme becerisi için kullanırız.

İzleme Teknolojileri

Çerezler Adalet Hanım ve pazarlama aracımız (Google Analytics) tarafından kullanılır. Bu teknolojiler eğilimleri analiz etmek, siteyi yönetmek, kullanıcıların sitelerdeki hareketlerini izlemek ve kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgileri toplamak için kullanılmaktadır.

Analytics / Günlük Dosyaları

Günlük Dosyaları – Çoğu web sitesinde olduğu gibi, belirli bilgileri otomatik olarak toplarız ve günlük dosyalarına kaydederiz. Bu bilgi, internet protokolü (IP) adreslerini, tarayıcı türünü, internet servis sağlayıcısını (ISS), yönlendiren / çıkan sayfaları, işletim sistemini, tarih / saat damgasını ve / veya tıklama akışı verilerini içerebilir.

Bu otomatik olarak toplanan günlük bilgilerini, sizin hakkınızda topladığımız diğer bilgilerle birleştirebiliriz. Bunu size sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek, pazarlamayı geliştirmek ve bağlantı geçmişiniz hakkında şeffaflık sağlamak için yapıyoruz.

 1. ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Adalet Hanım’da, çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Adalet Hanım’ın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Kullanıcının Adalet Hanım’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmesine gerek kalmaması,
 • Adalet Hanım’ı analiz etmek ve performansını arttırmak. Örneğin, Adalet Hanım’ın üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Adalet Hanım’ı ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması,
 • Adalet Hanım’ın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Adalet Hanım üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Adalet Hanım’ı ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması,
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

 

 1. ÇEREZ TERCİHLERİNİN YÖNETİMİ

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun. Çerezler, üyeler/kullanıcılar tarafından devre dışı bırakabilir ya da engellenebilir. Çerezleri reddederseniz, sitemizin bazı özelliklerini veya alanlarını kullanma yeteneğiniz sınırlı olabilir.