ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 1. KONU

 

İşbu ön bilgilendirme formunun konusu (“Ön Bilgilendirme Formu”), www.adalethanim.com internet sitesi aracılığıyla internet tarayıcıları ve aktif internet bağlantısı üzerinden çalıştırılabilen yapay zeka bazlı hukuk veri tabanı hizmetini sağlayan Adalethanım Yapay Zeka ve Hukuk Teknolojileri A.Ş.(“Sağlayıcı“) ile Adalethanımkullanıcısı (“Kullanıcı“)’na, aşağıda nitelikleri ve üyelik ücreti (“Toplam Üyelik Ücreti”) belirtilen hizmetin kullandırılmaya başlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri hususunda ön bilgilendirme yapmaktır. İşbu Ön Bilgilendirme Formunu kabul etmekle Kullanıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa diğer ek ücretleri (vergi vb.) ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.

 

 1. SAĞLAYICININ BİLGİLERİ

Hizmet Sağlayıcı                                  :AdalethanımYapay Zeka ve Hukuk Teknolojileri A.Ş.

Adres                                                  :Nispetiye Cad. Fecri EbcioğluSk. No:3/5 Beşiktaş, İstanbul,

TÜRKİYE

Ticaret Sicil Numarası                           :125612-5

Mersis Numarası                                  :0010094927600001

Telefon                                                :+90 212 809 30 77

Faks                                                    :+90 212 809 30 77

Eposta                                                 :[email protected]

 

 1. KULLANICININ BİLGİLERİ

Kullanıcının Adı ve Soyadı / Unvanı       :

Adresi                                                 :                      

(Tüzel kişi ise) Ticaret Sicil Numarası    :

(Tüzel kişi ise) Mersis Numarası           :

Telefon                                                :

Faks                                                    :

E-Posta                                                           :

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN BİLGİLERİ

 

 • Adalethanımhizmeti,kullanıcının, www.adalethanim.cominternet sitesi aracılığıyla elektronikortamda üyelik sözleşmesini onayladıktan ve üyelik ücretini ödedikten sonra kullanıcı adı ve şifre oluşturarak internet tarayıcıları ve aktif internet bağlantısı üzerinden çalıştırılabilenyapay zekâ bazlı hukuk veri tabanı hizmetini ifade eder.

 

 • Sözleşmenin süresi aylık ya da yıllık abonelikler şeklinde belirlenir. Üyelik, seçilen üyelik paketine ilişkin ücretin ödenmesiile başlar, her aylık/yıllık üyelik döneminin sonunda seçilen üyelik paketinin güncel koşulları uyarınca süresi sonunda kendiliğinden yenilenir. Üyeliğini ilgili üyelik döneminin sonunda sona erdirmek isteyen üye, sağlayıcıya ilgili üyelik döneminin sona ermesinden önce bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

 

Toplam üyelik ücretinin üye tarafından kredi kartı veya havale yoluyla aylık/yıllık olarak peşinen ödendiği durumlarda üye, toplam üyelik ücreti ödenen ayın/yılın sona ermesinden önce sağlayıcıya bildirimde bulunarak ilgili ayın/yılın sonunda üyeliğini sona erdirebilir. Aksi halde, üyenin üyeliği seçilen üyelik paketinin güncel koşulları uyarınca devam eder. Üyelik süresinin sona ermesiyle üyenin kullanım hakkı kendiliğinden son bulacaktır. Üye dilerse, o tarihte geçerli üyelik paketlerinden seçerek ve sağlayıcı tarafından belirlenmiş üyelik ücretini ödeyerek yeniden kullanım hakkı elde edebilir.

 

 • Deneme üyesi için sözleşmenin süresi 1 (bir) aydır. Deneme süresi ücretsizdir. Deneme paketinin süresininsona ermesiyle deneme üyesinin kullanım hakkı kendiliğinden son bulacaktır. Deneme üyesi dilerse, o tarihte geçerli üyelik paketlerinden seçerek ve sağlayıcı tarafından belirlenmiş üyelik ücretini ödeyerek yeniden kullanım hakkı elde edebilir. Sağlayıcı, deneme paketinin kullanım şeklini, şartlarını denemeüyelerinin Adalethanım kullanımına izin verilen süreyi ve içeriği her zaman ve her şekilde tek taraflı şekilde değiştirebilir, kısıtlayabilir ya da deneme paketini tamamen deneme üyelerinin erişimine kapatabilir veya deneme üyelerinin Adalethanım’ıniçeriğine ulaşması için reklam veya tanıtım materyalleri izlemesini veya görüntülemesini zorunlu kılabilir.

 

 • Listelenen ve sitede ilan edilenücretler üyelik ücretleridir. İlan edilen ücretler ve koşullargüncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen ücretler ve koşullar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 • Ödeme Şekli:Aylık üyeliklerde üyelik ücreti sitede ilan edilen yöntemlerle aylık olarak kredi kartı ile ya da banka transferi ile sözleşmenin kurulduğu tarihte peşin ödenir. Aksine bir bildirim yapılmadığı müddetçe abonelik her ay otomatik olarak yenilenir. Yıllık üyeliklerde bir yıllık ücret sözleşmenin kurulduğu tarihte peşin tahsil edilir. Toplam üyelik ücretinin kredi kartı yoluyla ödenmesidurumunda, bir aylık ücret işbu sözleşmenin kurulduğu tarihte peşin olarak ödenir.Toplam üyelik ücretinin kredi kartı veya Eft/Havale yoluyla 12 aylık peşin olarak ödendiği durumlarda, üyeden peşin olarak ödediği döneme ilişkin Toplam Üyelik Ücreti artışlarından dolayı ek bir ödeme talep edilemez.

 

 • Adalethanım’ın Erişime Açılması: Adalethanım’dayer alan gerekli belgelerin Kullanıcıtarafından onaylanması ve gerekli ödemelerin yapılması şartına bağlı olarak Adalethanım, Sağlayıcı tarafından kullanıcının erişimine açılacaktır.

 

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

 • Kullanıcı, sağlayıcıya ait Adalethanım’da yer alan sözleşme konusu hizmetintemelnitelikleri, toplam üyelik ücreti ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının; ön bilgilendirme formuna elektronik ortamda onay vermesi, üyelik sözleşmesinin kurulmasından önce sağlayıcı tarafından kullanıcıya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen hizmete ait temel özellikleri, hizmetin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Sözleşme konusu her bir hizmetinödemesinin tamamlanması, kullanıcı tarafındangerekli belgelerin onaylanması ve sağlayıcı tarafından hazırlıkların tamamlanmasını takiben, kullanıcının Adalethanım’da yer alan hesabı üzerinden ilgili hizmete ilişkin erişim her an sağlanabilir. Kullanıcıya ürün fiziki olarak teslim edilmez.

 

Kullanıcının, satın aldığı hizmet(ler) ile ilgili Ön Bilgilendirme Formu, üyelik sözleşmesi ve diğer gerekli belgeleri onayladıktan sonra ek olarak ödeme onayını da yapmasını takiben, Kullanıcı adına hizmet satışı tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan hizmet, kullanıcının üyelik hesabına etkinleştirilecek ve hizmet kullanıcıya sağlanmaya başlanmış olacaktır.

 

 • Sağlayıcı, sözleşme konusuhizmetidüzenlemeye imkân veren yazılımhizmetini eksiksiz,siparişte belirtilen niteliklere uygun sağlamayı, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi,ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Sağlayıcı, bu hizmet sebebiyle kullanıcının karşılaşabileceği hukuki sorumluluk ve zararlardan sorumlu değildir.

 

 • Sağlayıcı, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halindesözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Kullanıcıya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli kullanıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı, sözleşme konusuhizmetinteslimatı için işbu ön bilgilendirme formuileüyelik sözleşmesini ve gerekli diğer belgeleri elektronik ortamda onaylayacağını, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, sağlayıcının sözleşme konusu hizmetin teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı, Sözleşme konusuhizmetinkullanıcıya tesliminden sonra kullanıcıya aitkredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından sağlayıcıya ödenmemesi halinde, Kullanıcı sözleşme konusu hizmetin bedelini 3 gün içerisinde sağlayıcıya ödemek zorundadır. Zira, Sağlayıcının verdiği hizmetler teslim alındığı anda etkisini doğuran ve iadesi olmayan hizmetlerdir. Kullanıcı sağlayıcıya konuyla ilgili her zaman ulaşabilir.

 

 • Sağlayıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, bir takım teknik aksaklıklar gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu kullanıcıya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini sağlayıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde kullanıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, hizmet tutarı 14 gün içinde kendisine nakit olarak ve tek seferde ödenir. Kullanıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin kullanıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Kullanıcı, sağlayıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından kullanıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ila 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra kullanıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Kullanıcı, olası gecikmeler için sağlayıcıya sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Sağlayıcı, siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı veya tespiti halinde, herhangi bir zamanda, kullanıcıyı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını amacıyla durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine kullanıcıya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

 

 • Sağlayıcı diğer araçlar ile duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcının Adalethanım’a yapacağı her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel veriolarak tanımlanabilecek kullanıcıya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler, Gizlilik İlkeleri’nde yer alan diğer hususlar saklı kalmak kaydı ile; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, kullanıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Kullanıcı ile Sağlayıcı arasında kurulan üyelik sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Sağlayıcı adına yerine getirilmesini sağlamak için Sağlayıcı, Sağlayıcı iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, devredilebilir ve diğer şekilde ile işlenebilir.

 

 • Kullanıcıya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkintanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Sağlayıcı ve/veya Adalethanım tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Kullanıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

 

 • Gizlilik İlkeleri’netabi olarak,Kullanıcı,sağlayıcıya belirtilen iletişim kanallarındanulaşarak veri kullanımı, işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Kullanıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken saklanması gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Kullanıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi yolu ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda sağlayıcıya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

 

Ad/Soyad/Unvan          :

T.C. Kimlik No :

Vergi No                      :

Adres                          :

Telefon             :

Faks                             :

E-posta            :

 

 

 

 

 1. CAYMA HAKKI

 

 • MesafeliSözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) 15. Maddesi cayma hakkınınistisnalarını düzenlemiştir. Ğ Bendinde; ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Cayma hakkının kapsamı dışında tutulmuştur.

 

 • Sözleşme konusu ürün ve hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerkapsamındadır. Sağlayıcının verdiği hizmet, kullanıcının ilgili belgeleri onaylaması ve ödeme adımlarını tamamlamasının ardından elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerdendir. Bu sebepten sağlayıcının vermiş olduğu hizmetler cayma hakkı istisnalarından olup, kullanıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

 • İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tâbidir.İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda,İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 • İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, tüketici konumundaki Kullanıcıbakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetleri, belirtilen değerin üstünde tüketici mahkemeleri; tüketici mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

 

 • İşbu Sözleşme’nin Tarafları, bu Sözleşme ve uygulanmasıyla ilgili olarak aralarındaçıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile sağlayıcının ses kayıtlarının, Üye tarafından sağlayıcıya gönderilecek yazılı veya faks talimatlarının, Tarafların birbirlerine gönderecekleri elektronik iletilerin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesinin gereği münhasır delil olacağını, herhangi bir hususun ispatı için birbirlerine yemin teklif etmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

 

 1. ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

 

Adalethanım ile ilgili yaşadığınız herhangi bir sorun ile ilgili olarak, [email protected] adresine e-posta göndererek veya sitede yer alan “İletişim” uzantısınıhttps://adalethanim.com/iletisim/tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz. Göndermiş olduğunuz şikâyetiniz makul süreiçerisinde değerlendirilecek ve tarafınıza süreç ile ilgili bildirim yapılacaktır.